Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin serwisów SMS na numerze 92533

Regulamin Serwisu Anonse

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi anonse z wykorzystaniem wiadomości SMS lub połączenia głosowego (zwanej dalej „Usługą”).

 

2. Organizatorem jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 ,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (dalej „Organizator”).

 

3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

 

4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona www.najlepszewrozby.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics i zbiera anonimowe informacje na temat użytkowników oraz sposobu wykorzystania przez nich witryny wraz z jej zasobami

 

5. Użytkownikiem usługi może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 

6. Usługa dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usług.

 

§ 2 Korzystanie z Usługi

 

1. Użytkownik celem skorzystania z Usługi, zobligowany jest do wysłania wiadomości SMS na numer 92533
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 92533 wynosi 25 zł netto ( 30,75 zł brutto )

2. Skorzystanie z Usługi skutkuje dostępem do konsultacji z Ekspertem. Wyjątkiem jest wysłanie sms o treści NIE, a następnie STOP na numer 92533,które skutkuje zaprzestaniem wysyłania kolejnych treści przez Organizatora do osoby korzystającej z serwisu. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość zaprzestania wysyłania kolejnych treści do osoby korzystającej z serwisu w przypadku wysłania tylko inicjującego SMSa o treści NIE na numer 92533

3. W odpowiedzi na sms od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane do Klienta celem kontynuowania konwersacji lub rozpoczęcia nowej. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z serwisu NIE na numerze 92533 Organizator przyznaje Użytkownikowi celem promocji usług ezoterycznych darmową możliwość skorzystania z wróżby na e-mail o wartości 123 zł brutto. Celem skorzystania z tej usługi Użytkownik powinien wysłać na adres wrozba@najlepszewrozby.pl wiadomość zawierającą maksymalnie 5 pytań na które odpowiedzi udzielą najlepsi polscy wróżbici. Zgłoszenie użytkownika powinno zostać dodatkowo opatrzone jego numerem MSISDN, z którego nastapił kontakt do serwisu NIE na numerze 92533. Odpowiedź zostanie przekazana do Użytkownika maksymalnie w przeciągu 96h od momentu zgłoszenia.

 

4. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej. Wiadomości wymieniane

 

5. W trakcie trwania Usługi Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.

 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia korzystania z Usługi w dowolnej chwili i rozpoczęcia jej od nowa w wybranym przez siebie czasie.

 

7. Na potrzeby Usługi Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe dane na temat jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne i nie ogranicza korzystania z Usługi

 

8. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i P4) zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

 

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-reg.eu

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.najlepszewrozby.pl oraz www.wroz.eu

 

6. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail: reklamacja@najlepszewrozby.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

7. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez MMC Sp. z o.o. w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

8. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora numeru telefonu, z którego nastąpił kontakt – w tym na otrzymywanie powiadomień i innych informacji również handlowych. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z udzielonej zgody – każde tego typu zgłoszenie powinno zostać złożone w trybie reklamacyjnym opisanym w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie musi zostać opatrzone numerem telefonu oraz jasno sprecyzowanym żądaniem, aby Organizator był w stanie jednoznaczny sposób określić charakterystykę zgłoszenia.