Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin serwisu EZO - sms na numer 60295

Regulamin korzystania z Serwisu oraz Usługi MT

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu www.najlepszyhoroskop.pl oraz z jego płatnych usług (zwanych dalej "Usługa MT").

2. Właścicielem Serwisu oraz dostawcą Usługi MT jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Z Usługi MT korzystać mogą posiadacze telefonów komórkowych z sieci PTK Centertel sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), P4 Sp. z o.o. (Play) oraz T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile), mający prawo do ich użytkowania (w tym do korzystania z usług MT).

4. Użytkownikiem Usługi MT może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów

5. Korzystający z Serwisu i Usługi MT (zwany dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje zastosowanie w Serwisie systemu statystyk Google Analytics i zbieranie anonimowych informacje na temat użytkowników oraz sposobu korzystania przez nich z Serwisu.

6. Korzystający z Serwisu i Usługi MT wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działania Serwisu i Usługi oraz w celu marketingu produktów i usług Organizatora. Administratorem danych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne.

II. Zasady korzystania z Serwisu i Usługi MT

1. Serwis może zostać zamówiony za pomocą telefonu komórkowego lub w przypadku wybranych serwisów za pośrednictwem dedykowanej serwisowi strony internetowej lub za pomocą WAP

2. Aby aktywować Serwis za pomocą telefonu komórkowego należy wysłać ze swojego numeru telefonu na numer 60295 wiadomość SMS o treści EZO

3. Aktywacja Usługi oznacza zgodę na otrzymywanie kolejnych wiadomości SMS w stałych cotygodniowych odstępach, w każdy wtorek/czwartek/sobotę o godzinie 9:30 oraz pierwszej płatnej wiadomości powitalnej zawierającej wprowadzającą do serwisu wróżbę

4. SMS będą zawierały przygotowane przez specjalistów z serwisu www.wroz-maciej.pl zestawy porad i wróżb dedykowanych dla klienta

5. Koszt jednej otrzymanej wiadomości to 2,46 zł z VAT.

6. Opłaty pobierane będą w formie obciążenia rachunku telefonicznego (w przypadku telefonu na abonament) lub potrącenia opłaty z konta (w przypadku telefonu na kartę lub Mix – pre paid).

7. W celu korzystania z Usługi MT Użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę MT w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.

8. W celu zakończenia działania Usługi MT należy wysłać SMS o treści STOP EZO na numer 60295. Koszt SMS jest zgodny z cennikiem operatora.

10. SMS dezaktywujący Usługę MT musi być wysłany z numeru telefonu komórkowego, na który Usługa MT została zamówiona.

III. Postanowienia końcowe

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i Usługi.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi MT,
• korzystanie z Usługi MT przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
• szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi MT,
• korzystanie z Serwisu i Usługi MT przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi MT,
• przerwy i problemy w funkcjonowaniu Serwisu i Usługi MT zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub innych niezależnych od Organizatora,
• sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji pozyskanych w Serwisie i w ramach Usługi MT.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-reg.eu

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.e-reg.eu

5. Reklamacje dotyczące Serwisu i Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e‐mail: reklamacja@mmc.pl z tematem wiadomości „REKLAMACJA”.

6. Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu i Usługi będą rozpatrywane przez MMC Sp. z o.o. w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

7. Użytkownicy, którzy podali swoje dane osobowe mają i tym samym wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, mogą ją wycofać poprzez przesłanie maila reklamacyjnego opisanego w punkcie III.6 niniejszego regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, imię i datę urodzenia oraz wyraźne żądanie wycofania udzielonej zgody.