Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin Serwisu „Flirt przez SMS” na nr 74855

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) stanowią podstawę do prowadzenia przez Organizatora Serwisu będącego dodatkowym świadczeniem do usługi telekomunikacyjnej stanowiącej usługę o podwyższonej opłacie, realizowanej przez operatorów telefonii komórkowej, polegającej na prowadzeniu rozmowy o tematyce towarzyskiej za pomocą wiadomości SMS Premium Rate wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, (zwanego dalej „Serwisem”).


2. Serwis obsługiwany jest przez Organizatorem jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 ,zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (dalej „Organizator”).Serwis prowadzony przez Organizatora stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowych na rzecz osób korzystających z Serwisu („Użytkownik”). Organizator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Serwisu za pomocą wiadomości SMS Premium Rate jako dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telefonii komórkowej pobierane są wyłącznie przez operatorów telefonii komórkowych, jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie.
3. Serwis prowadzony jest na terenie Polski.
4. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na zastosowanie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Polityką Prywatności Organizatora.
5. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium Rate przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zatwierdza warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. Organizator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość wynosi 14 dni, poza ustawowymi wyjątkami jak ma to miejsce w przypadku niniejszego Serwisu.
7. W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, co następuje w sposób opisany w § 1 pkt 5 powyżej, Użytkownik oświadcza, iż:

a) Zdaje sobie sprawę, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
b) Wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
c) Jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu,
d) Potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

8. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
9. Osobom niepełnoletnim, poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Serwisu. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne.
10. W celu ochrony osób niepełnoletnich przed treściami dla osób dorosłych Organizator informuje o konieczności zablokowania numeru będącego w posiadaniu osoby niepełnoletniej na numery Premium Rate.
11. Użytkownik oświadcza, iż jeżeli kiedykolwiek dane przekazywane przez Uczestnika Organizatorowi będą stanowiły dane objęte zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Użytkownik poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu i akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora w jego siedzibie, jako administratora przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika danych osobowych w celach związanych z jego uczestnictwem w Serwisie, w tym wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach korzystania z Serwisu w ramach prenumeraty bezpłatnych wiadomości SMS dotyczących serwisów Organizatora o tematyce towarzyskiej oraz wyraża zgodę na przetwarzanie ich w celach marketingowych, przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przekazywanie ich partnerom Organizatora w tych samych celach. Oświadcza, iż ma wiedzę że w każdej chwili przysługuje mu prawo dostępu i wglądu do danych osobowych, żądania ich usunięcia, wstrzymania ich przetwarzania, poprawienia, uzupełnienia, sprostowania.
12. Użytkownik ma prawo bez żadnych dodatkowych opłat i wymogów, w każdym czasie przerwać korzystanie z Serwisu, w tym zrezygnować z prenumeraty, lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo. Aby wycofać się z korzystania z Serwisu, w tym z prenumeraty należy wysłać maila o chęci rezygnacji na maila reklamacja@mmc.pl. Możliwość korzystania z Serwisu zostanie wyłączona w przeciągu 48 godzin (w weekendy, święta i dni wolne od pracy zostanie wyłączona pierwszego dnia roboczego). Wysłanie wiadomości spowoduje zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do momentu ponownego przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
13. Użytkownik zobowiązany jest nie wysyłać wiadomości SMS, z telefonu komórkowego bez wiedzy i zgody właściciela numeru telefonu.
14. Numer telefonu Użytkownika zostaje zamieszczony przez Organizatora w jego systemie komputerowym, na co Użytkownik wyraża przy niniejszym zgodę na potrzeby korzystania z Serwisu. Użytkownik pozostaje dla Organizatora anonimowy, identyfikowany jest wyłącznie poprzez numer telefonu.


§ 2
Korzystanie z Serwisu


1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wzięcia udziału w rozmowie o tematyce towarzyskiej poprzez komunikację za pomocą wiadomości SMS – Premium Rate wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych stanowiących dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych. Organizator w żadnym razie nie gwarantuje skutku w postaci zawarcia trwałej znajomości z innymi Użytkownikami Serwisu.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to posiadanie aktywnej karty sim w sieci operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski.
3. Serwis dostępny jest dla Użytkowników u operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
4. Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę w ramach Serwisu musi przesłać wiadomości SMS na numer Premium Rate 74855 o treści wskazanej każdorazowo w materiałach reklamowych dotyczących Serwisu, za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej, a tym samym zarejestrować się w Serwisie.
5. Po rozpoczęciu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Organizator odsyła nieodpłatną wiadomość zwrotną zawierającą odpowiedź dla zamówionego Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę. W ten sam sposób Organizator potwierdza otrzymanie zgody Użytkownika na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
6. Opłata za wysłanie każdej wiadomości SMS na numer Premium Rate 74855 przeznaczony do korzystania z Serwisu pobierana jest przez operatora telefonii komórkowej jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie i wynosi:
a) 74855– 4,00 zł netto / 4,92 zł brutto z VAT.
i uiszczana jest w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika albo w drodze potrącenia z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na karcie prepaid).
7. Każdorazowe, kolejne przesłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na numer Premium Rate wskazany w ust. 7 powyżej, powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty z tytułu wysłania wiadomości SMS przez operatora telefonii komórkowej. Wiadomości SMS zwrotne wysyłane przez Organizatora za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej do Użytkowników są bezpłatne.
8. W odpowiedzi na każdą wiadomość od Użytkownika Serwisu Organizator odsyła jedną wiadomość SMS z numeru Premium Rate 74855. Kontynuacja rozmowy poprzez wiadomości SMS przez Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pośrednictwem numeru Premium Rate, z którego Użytkownik otrzymał od Organizatora pierwszą wiadomość zwrotną tj. za pośrednictwem numeru Premium Rate 74855 zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 6 powyżej.
9. Przesłanie przez Użytkownika pierwszej wiadomości SMS z Prefiksem na numer Premium Rate 74855 umożliwia przesyłanie dalszych wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności rozpoczynania przez Użytkownika wiadomości SMS od Prefiksu. Po upływie 3 godzin od przesłania przez Użytkownika ostatniej wiadomości SMS do Serwisu, zostaje on wylogowany z Serwisu. Aby jego wiadomość SMS mogła być rozpoznana w Serwisie przez kolejne 3 godziny, konieczne jest przesłanie przez Użytkownika wiadomości SMS rozpoczynającej się od Prefiksu właściwego dla Serwisu.
10. Maksymalna długość pojedynczej wiadomości (określanej skrótem SMS) wynosi 160 znaków. Wielkość liter w SMS-ie wysłanym przez Użytkownika nie ma znaczenia. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków.
11. Jeśli w trakcie przesyłania wiadomości SMS za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik prześle wiadomość na ten sam numer Serwisu, ale z innym Prefiksem wówczas oznacza to, iż jego komunikat będzie rozpoznawany nadal w Serwisie, z którego korzystał w przeciągu ostatnich 3 godzin i zostanie z niego wylogowany po upływie kolejnej 3 godziny od tego ostatniego nadesłanej wiadomości SMS.
12. Do korzystania z Serwisu nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe pobierane przez operatorów telefonii komórkowej.
13. Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez Użytkownika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na tematy towarzyskie, mogą być całkowicie fikcyjne i nie mają charakteru specjalistycznych porad. Nie stanowią też żadnych deklaracji ani wiążących oświadczeń woli.
14. Organizator podkreśla, że zarówno zdjęcia, nagrania video jak i opisy osób obsługujących Serwis podawane w reklamach, informacjach o serwisach lub w trakcie prowadzonej rozmowy mogą być fikcyjne i mogą nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszelkie publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób w ramach Serwisu materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego kodeksu prawa cywilnego.
15. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
16. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS, które obrażałyby uczucia religijne, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę osobom lub mieniu, lub zawierały słownictwo, które powszechnie uznane jest za obraźliwe i naruszające dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać wiadomości SMS, które ze względu na swoją treść lub formę mogą narażać na potencjalne niebezpieczeństwo moralne lub które będą w swojej treści gorszące, a ponadto które zawierają treści pornograficzne lub rasistowskie.
17. Użytkownik Serwisu oświadcza, że nie będzie wymagać i oczekiwać, od Organizatora oraz osób obsługujących Serwis przesłania swoich danych osobowych, w tym numerów telefonów ani nie będzie wymagał i proponował osobistego spotkania. Tym samym Organizator zastrzega sobie możliwość kodowania fragmentów treści wiadomości SMS, które będą zawierały numery telefonów oraz informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe.
18. Użytkownik ma prawo w każdym czasie bezpłatnie przerwać korzystanie z Serwisu lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo, według własnego uznania.
19. Użytkownik i Organizator oświadczają, iż za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpowszechniać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze.


§ 3
Postanowienia końcowe


1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości SMS wysyłanych za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizator w żaden sposób nie weryfikuje treści wiadomości SMS przesyłanych przez Użytkowników, w szczególności prawdziwości danych zawartych w wiadomościach SMS
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-reg.eu w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzania treści Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Serwisem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowana do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez strony sporu.
5. Reklamacje i wypisania z listy wysyłkowej należy przesyłać na adres e-mail reklamacja@mmc.pl
Aby Reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące elementy:
– imię i nazwisko,
– numer telefonu kontaktowego

6. Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania