Informacja: Jeżeli chcesz zakończyć korzystanie z Usługi i nie życzysz sobie otrzymywać kolejnych wiadomości odeślij sms o treści STOP na numer, z którego otrzymujesz wiadomości.W przeciągu 24h Usługa dla Twojego numeru zostanie wyłączona.

Regulamin serwisu najlepszyhoroskop.pl - sms START HOR 60330

Regulamin korzystania z Serwisu

 

oraz Usługi MT

 

I. Postanowienia ogólne

 


1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu www.najlepszyhoroskop.pl oraz z jego płatnych usług (zwanych dalej "Usługa MT").

 

2. Właścicielem Serwisu oraz dostawcą Usługi MT jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63 00-116, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408422, NIP 525-252-55-90 (zwany dalej „Organizatorem”).

 

3. Z Usługi MT korzystać mogą posiadacze telefonów komórkowych z sieci PTK Centertel sp. z o.o. (ORANGE), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), P4 Sp. z o.o. (Play) oraz T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile), mający prawo do ich użytkowania (w tym do korzystania z usług MT).

 

4. Użytkownikiem Usługi MT może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

 

5. Korzystający z Serwisu i Usługi MT (zwany dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje zastosowanie w Serwisie systemu statystyk Google Analytics i zbieranie anonimowych informacje na temat użytkowników oraz sposobu korzystania przez nich z Serwisu.

 

6. Korzystający z Serwisu i Usługi MT wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie działania Serwisu i Usługi oraz w celu marketingu produktów i usług Organizatora. Administratorem danych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne.

 

II. Zasady korzystania z Serwisu i Usługi MT

 

1. Użytkownik w Serwisie rozwiązuje test podając: datę urodzenia, płeć, rodzaj horoskopu oraz swoje imię.

 

2. Aby aktywować Usługę MT w Serwisie po rozwiązaniu testu Użytkownik musi wybrać swojego operatora komórkowego oraz podać swój numer telefonu. W przypadku sieci Plus użytkownik zobowiązany jest do wysłania SMSa o treści HOR na numer 60330. Koszt SMS jest zgodny z cennikiem operatora.

 

3. Po podaniu numeru lub wysłaniu SMS Usługa MT zostanie aktywowana a Użytkownik otrzyma bezpłatny SMS zwrotny z kodem weryfikującym, który należy wpisać w Serwisie, aby otrzymać dostęp do wyniku testu.

 

4. Aktywacja Usługi oznacza zgodę na otrzymanie pierwszej wiadomości powitalnej płatnej 3,69 zł z VAT oraz na otrzymywanie kolejnych wiadomości SMS w stałych cotygodniowych odstępach, w każdy poniedziałek o godzinie 8:30.

 

5. SMS będą zawierały horoskop tygodniowy przygotowany przez specjalistów serwisu najlepszyhoroskop.pl.

 

6. Koszt jednej otrzymanej wiadomości to 3,69 zł z VAT.

 

7. Opłaty pobierane będą w formie obciążenia rachunku telefonicznego (w przypadku telefonu na abonament) lub potrącenia opłaty z konta (w przypadku telefonu na kartę lub Mix – pre paid).

 

8. W celu korzystania z Usługi MT Użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił Usługę MT w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.

 

9. W celu zakończenia działania Usługi MT należy wysłać SMS o treści STOP HOR na numer 60330. Koszt SMS jest zgodny z cennikiem operatora.

 

10. SMS dezaktywujący Usługę MT musi być wysłany z numeru telefonu komórkowego, na który Usługa MT została zamówiona

 

III. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i Usługi.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
• treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi MT,
• korzystanie z Usługi MT przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
• szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi MT,
• korzystanie z Serwisu i Usługi MT przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi MT,
• przerwy i problemy w funkcjonowaniu Serwisu i Usługi MT zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub innych niezależnych od Organizatora,
• sposób wykorzystania przez Użytkownika informacji pozyskanych w Serwisie i w ramach Usługi MT.

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.e-reg.eu

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.najlepszyhoroskop.pl

 

5. Reklamacje dotyczące Serwisu i Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacja@najlepszewrozby.pl z tematem wiadomości „REKLAMACJA”.

6. Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu i Usługi będą rozpatrywane przez MMC Sp. z o.o. w formie elektronicznej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

7. Użytkownicy, którzy podali swoje dane osobowe mają i tym samym wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, mogą ją wycofać poprzez przesłanie maila reklamacyjnego opisanego w punkcie III.6 niniejszego regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać numer telefonu, imię i datę urodzenia oraz wyraźne żądanie wycofania udzielonej zgody.